• 9.3

    Klanten waarderen ons met een

    Meer dan 15.000 klanten waren u reeds voor. U kunt zeer veel recensies over onze dienstverlening terugvinden op onze website.

    LEES RECENSIES

  • home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden hanteren wij sinds vele jaren en zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Artikel 1 | Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 | Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Webgrond BV, handelend onder merknaam Translation Kings en Translation Agency, hierna te noemen Translation Kings en een opdrachtgever waarop Translation Kings deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door de vertaler uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 | De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Translation Kings, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 | Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 | Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Translation Kings zijn vrijblijvend.

2.2 | De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Translation Kings of indien geen offerte is uitgebracht door schriftelijke bevestiging van Translation Kings van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien Translation Kings bij het opstellen van de offerte de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien kan Translation Kings na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Translation Kings mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Translation Kings heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Translation Kings zijn verstrekt.

Artikel 3 | Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1 | Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Translation Kings gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 | Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

3.3 | Indien Translation Kings voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 | Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 | Translation Kings is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2 | Translation Kings zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Translation Kings zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Translation Kings is echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 | Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Translation Kings het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Translation Kings zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4.4 | De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst evenals documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.5 | Translation Kings staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Translation Kings is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 5 | Auteursrecht

5.1 | Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door Translation Kings vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens Translation Kings met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

5.2 | Bij het maken van vertalingen kan als hulpmiddel gebruik worden gemaakt van zogenaamde vertaalgeheugens. Voor zover er rechten, zoals auteursrechten en of databankrechten, voortvloeien uit het gebruik van het vertaalgeheugen, behoren deze toe aan Translation Kings, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 | Ontbinding

6.1 | Translation Kings is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Translation Kings kan dan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 7 | Reclames en geschillen

7.1 | De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 | Indien de klacht gegrond is, is Translation Kings gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd trachten te verbeteren of vervangen dan wel, indien Translation Kings redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, eventueel een reductie op de prijs verlenen, dit is echter geen verplichting.

7.3 | Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 |Termijn en tijdstip van levering

8.1 | De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn. Translation Kings is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2 | De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per email, fax, koerier of per gewone post.

8.3 | Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 | Honorarium en betaling

9.1 | Het honorarium voor Translation Kings is in beginsel gebaseerd op een woordtarief van de brontekst. Translation Kings kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9.2 | Na ontvangst van de offerte acceptatie, start Translation Kings direct met de vertaalopdracht. Wij leveren de vertaalde bestanden zodra het gehele honorarium bij ons op de rekening is bijgeschreven. Wij controleren onze bankrekening meerdere malen per dag.

9.3 | Voor opdrachten van uitzonderlijk grote omvang en waartoe wij de vertaler voor een langere periode moeten reserveren, vragen wij een standaard voorschot van 50%. In lijn met artikel 9.2 dient de eindbetaling van 50% ook in dit geval op onze rekening te zijn bijgeschreven voordat wij de vertaalde bestanden kunnen leveren.

9.4 | Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.5 | Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de
opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. Daarnaast wordt EUR 10,- excl. BTW berekend per rentefactuur.

9.6 | Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht
tenminste 15% van het gevorderde te bedragen, echter met een minimum van 50 Euro. Een en ander geldt ook in geval van faillissement en surseance van betaling.

9.7 | Schuldvergelijking is niet toegestaan.

9.8 | Ter verkrijging van een grotere zekerheid heeft Translation Kings het recht, in gevallen naar onze keuze, gehele of gedeeltelijke vooruit- betaling, bankgaranties e.d. te verlangen
alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of deelfacturen te verzenden tijdens de uitvoering van de opdracht.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1 | Translation Kings is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Translation Kings toerekenbare tekortkoming. Translation Kings is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuur- waarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

10.2 | Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Translation Kings van iedere aansprakelijkheid.

10.3 | De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.4 | Translation Kings is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeen- komst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Translation Kings is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

10.5 | De aansprakelijkheid van Translation Kings is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 2500, per gebeurtenis.

10.6 | De opdrachtgever is verplicht Translation Kings te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Translation Kings bestaat.

Artikel 11 | Overmacht

11.1 | Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Translation Kings geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Translation Kings niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

11.2 | Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Translation Kings niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschorting bevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.

11.3 | Indien Translation Kings bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Translation Kings gerechtigd het al uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 | Privacy bepaling

12.1 | Algemeen

a. | Translation Kings werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft.

b. | Voordat de opdrachtgever een vertaalopdracht verstrekt verwerkt Translation Kings alleen persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitbrengen van een offerte.

c. | Translation Kings draagt er zorg voor dat haar medewerkers door middel van voortdurende educatie op de hoogte zijn van het AVG-compliant werken met persoonsgegevens. Bovendien heeft Translation Kings strikte geheimhouding en boetes opgenomen in de contracten met de medewerkers die met persoonsgegevens werken.

d. | Translation Kings zorgt er tevens voor dat zij de passende technische maatregelen neemt en up to date houdt om persoonsgegevens adequaat te beveiligen.

e. | Translation Kings controleert de door haar ingeschakelde derden op het voldoen aan de AVG en stelt desgewenst extra waarborgen om de veiligheid van persoonsgegevens kunnen bewerkstelligen.

f. | Translation Kings deelt persoonsgegevens niet met buitenlandse partijen, tenzij daartoe wettelijk wordt verplicht of opdrachtgever toestemming verleent om een opdracht in het buitenland uit te voeren.

g. | Opdrachtgevers kunnen via het Formulier Rechten van betrokkenen hun rechten onder de AVG uit oefenen. Translation Kings streeft ernaar elk verzoek binnen vier weken af te handelen.

12.2 | Datalek
Indien ondanks alle zorgvuldigheid van Translation Kings persoonsgegevens verloren of door onbevoegden worden ingekeken
(datalek), dan stelt Translation Kings opdrachtgever hiervan spoedig, doch in ieder geval binnen de door partijen afgesproken termijn, op de hoogte.

Translation Kings zal zich inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan maken Op verzoek zal Translation Kings de opdrachtgever bijstaan bij het melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen. Een datalek ontlaat de opdrachtgever niet van haar verplichtingen uit overeenkomst met Translation Kings, tenzij opdrachtgever kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid van Translation Kings

12.3 | Bewaartermijnen
Translation Kings zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken vertaalopdracht tenzij:

a. | De opdrachtgever toestemming verleent voor langere bewaartermijn.
b. | Translation Kings op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.

Artikel 13 | Toepasselijk recht

2.1 1 | Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Translation Kings is Nederlands recht van toepassing.

2.2 2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Alles draait om topkwaliteit, transparantie, en controleerbaarheid.

Waar wacht u nog op?

15.000+ klanten hebben ons reeds in vertrouwen genomen

Vraag offerte aan
BINNEN 15 MINUTEN
Bekijk meer recensies

Vertrouwd door:

Bekijk meer

Alleen de beste kwaliteit is goed genoeg

Translation Kings beschikt over de hoogst haalbare certificaten voor vertaalbureaus: ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015. Topkwaliteit en service staan bij ons altijd op nummer 1.

Lidmaatschappen

Translation Kings is lid van de VViN en de EUATC; organisaties van vertaalbureaus die gezamenlijk werken aan de optimalisering van kwaliteit en dienstverlening.